Thús | Toaniel as hobby  | Ienakters  | Jûnfoljende stikken  | Lêste Nijs  | Saaklik  | Links  | Stikken dy`t ik regissearre ha  | Gasteboek
It Saaklike diel

Wat smyt it op....

 

Yn earsten sis ik: te min... Ik kin der net iens in fatsoenlike PC fan oanskaffe. Mar dat hindert neat, ik doch it mei wille, it is ek willewurk foar my. At ik mei in stik dwaande bin, kin ik der soms net iens by weikomme en kom ik faak te let op bêd. Mar ik wenje allinne, dus gjinien hat der lêst fan. Mar at it sa wêze mocht dat jo wolle dat ik in stik foar jo oerset yn de Fryske taal, dan doch ik dat net foar neat. Mar oer de priis is wol te praten, en at we it iens wurde, kinne jo der wis fan wêze dat jo in goede tekst krije dêr't ek goed mei te wurkjen is, safolle ûnderfining ha ik yn tiid wol opdien. Ik hear it graach fan jo. Jo kinne reagearje fia de link hjir ûnderoan, as gewoan belje: 06 10 74 46 49 Ik bin benijd.....

 

Hjir kinne jo my maile...

 

E-mailadres: gurbe.dijkstra@ziggo.nl?subject=Toaniel
Copyright © 2009-2017 van de Rombade  * Alle rechten voorbehouden *  Webdesign en onderhoud Jol@nda Weijers