Thús | Toaniel as hobby  | Ienakters  | Jûnfoljende stikken  | Lêste Nijs  | Saaklik  | Links  | Stikken dy`t ik regissearre ha  | Gasteboek
Favorite link

Ik ha trije winterskoften "TSMENAEM" út Menaam regisearre.

We ha noflik meielkoar wurke en ek moaie stikken spile.

It earste jier wie dat: "De Feint Fan Twa Masters" fan Carlo Goldoni.(233 punten) It twadde jier: "Listige Lusten" fan Ton Davids.(218 punten) En it tredde jier: "Op hoop Fan Segen" fan Herman Heijermans.(241 punten) It wie foar my in moaie tiid yn Menaam. Sjoch ek es op dy site. Klik op de foto om der te kommen.

 

Ans Schilders, de skriuwster fan "Susters" hat ek in leuke site

 

Copyright © 2009-2017 van de Rombade  * Alle rechten voorbehouden *  Webdesign en onderhoud Jol@nda Weijers